تاسیس شرکت

شرکت نگین شعله زاینده رود در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ و با شماره ثبت ۳۹۲۲ و با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۶۱۳۵ تاسیس شد .